T6. Th2 16th, 2024

Kiến trúc thế giới

Bề dày lịch sử của ngành kiến trúc nghiên cứu sự phát triển vượt bậc của nó theo năm tháng và kiến trúc thế giới cho đến nay đều thông qua sự nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng trên các phương diện khác nhau như nghệ thuật, văn hoá, chính trị kinh tế và kĩ thuật. Nói chung, nhiệm vụ của kiến trúc là việc phải xây dựng được các mối quan hệ giữa các ý nghĩa biểu cảm vô hình của công trình kiến trúc đó như ý nghĩa, biểu tượng, chức năng,.. cùng với sự thể hiện hữu hình bao gồm kích thước, vật liệu,… và đặt nó vào trong nghiên cứu tổng thể của thời điểm lịch sử kiến trúc đó